sasmt header

applications for membership / aansoeke om lidmaatskap

Requirements for membership

Institutional members
 • Members working for institutions may join as institutional members.
 • Institutions must have at least 5 professional members to qualify as an SASMT institution.
Professional membership
(Formal qualification or equivalent successful music teaching experience)
 • 3-year diploma or licentiate or degree in music teaching and/or
 • at least 3 years music teaching experience and/or
 • position as music teacher at an Institutional Centre.
Supporting membership
 • Interested in SASMT activities but not necessarily a teacher
Independent members
 • Same requirements as professional members in the absence of a centre nearby.
Student membership
(Still studying towards a formal qualification)
 • Registered music students at tertiary level.
Dual membership
 • If you are a member both of an institutional centre and an ordinary centre, your membership fee for the ordinary centre will only be the difference between institutional and ordinary centre fees.
Applications
 • Application form
 • Copies of qualifications /
  proof of registration at tertiary institution (student membership)
The SASMT consists of various centres functioning autonomously in terms of membership administration. You indicate on the application form which centre you want to join. When the application has been approved by the standing committee you will receive a message in that regard as well as an invoice from the applicable centre treasurer or secretary for the fees payable. There is also a centre for independent members far away from a regional centre.

Vereistes vir lidmaatskap

Lede van instansies
 • Lede wat by instansies werk, mag as institusionele lede aansluit.
 • Instansies moet ten minste 5 professionele lede hê om as ‘n SAVMO instansie te kwalifiseer.
Professionele Lidmaatskap
(Formele kwalifikasie of ekwivalente suksesvolle musiekonderwys ondervinding)
 • 3-jaar diploma, lisensiaat of graad in musiekonderwys en/of
 • ten minste 3 jaar ondervinding as musiekonderwyser en/of
 • aanstelling as musiekonderwyser by ‘n institusionele instansie.
Ondersteunende Lidmaatskap
 • Stel belang in SAVMO aktiwiteite maar nie noodwendig ’n musiekonderwyser nie.
Onafhanklike Lede
 • Dieselfde as professionele lede indien daar nie ‘n sentrum in die omgewing is nie.
Studente lidmaatskap
(Besig met studie vir ’n formele kwalifikasie)
 • Ingeskrewe musiekstudente op tersiêre vlak.
Dubbele lidmaatskap
 • As jy lid is van beide 'n institusionele en 'n gewone sentrum, dan is die lidmaatskapfooi vir die gewone sentrum slegs die verskil tussen die institusionele en gewone sentrum fooie.
Aansoeke
 • Aansoekvorm
 • Afskrifte van kwalifikasies /
  bewys van registrasie by tersiêre instansie (studente lidmaatskap).
Die SAVMO bestaan uit verskeie sentra wat elk outonoom funksioneer i.t.v. lidmaatskap administrasie. U dui op die aansoekvorm aan by watter sentrum u wil aansluit. Wanneer die aansoek deur die vaste komitee goedgekeur is, ontvang u ’n boodskap daaroor asook ’n faktuur van die betrokke sentrum se tesouriere of sekretaresse vir die fooie betaalbaar. Daar is ook ’n sentrum vir onafhanklike lede ver van ’n streeksentrum.

Click here for online membership application (English)

Please do not submit the electronic application form more than once - it will cause duplicates in the database. Send scanned copies of qualification certificates to webmaster@sasmt-savmo.org.za.

Klik hier vir aanlyn lidmaatskap aansoek (Afrikaans)

Moet asseblief nie die elektroniese aansoekvorm meer as een maal instuur nie - dit sal duplikate op die databasis veroorsaak.
Stuur geskandeerde afskrifte van kwalifikasie sertifikate aan
webmaster@sasmt-savmo.org.za.

Last updated: 20220317