sasmt header ligbruin streep

scholarships » Kathleen Irish Scholarship

Kathleen Irish Scholarship (R12000)

Terms & Conditions

 • The fund is to be used to support financially needy, but promising music pupils wishing to study piano at tertiary level.
 • The scholarship is to be used for local or international music study at an institution or teacher approved of by the Council of the SASMT.
 • Only students of current and paid-up members of the SASMT are allowed to enter.
 • The scholarship will be paid out in two instalments to the person/institution where the recipient will be studying. The first payment will be R5000 at the beginning of the academic year with the balance dependent on a satisfactory progress report. The Society reserves the right not to award a scholarship if the required standards are not met.
 • Each entry must include:
  (i) the completed entry form,
  (ii) a certified copy of the candidate’s identity document,
  (iii) a full academic record,
  (iv) a short curriculum vitae,
  (v) a recent unedited DVD recording as specified below,
  (vi) a declaration by the teacher that the DVD is of the candidate’s own performance,
  (vii) a photo in electronic format about 500 px in height.
 • The DVD recording must consist of the unedited performance of a minimum of 3 contrasting works from at least 2 style periods with a total duration of 15–20 minutes. Please put the different pieces on separate tracks. The name and instrument of the candidate must be indicated on the DVD but not recorded. The quality of the recording could influence the result.
  Recordings will not be returned after adjudication but may be collected.
 • Applications must reach the Executive Officer at the following address on or before the closing date as indicated on the Scholarship page of this website.

  The South African Society of Music Teachers
  P O Box 452
  Kenton-on-Sea
  6191
  For further enquiries contact Elma Britz
  Cell 082 673 0532 or elmabritz9@gmail.com
 • The winner must be prepared to give a performance at the next SASMT Annual General Meeting.

Entry form small logo

Kathleen Irish Beurs (R12000)

Reëls & Voorwaardes

 • Die beurs word jaarliks toegeken aan finansieel behoeftige maar belowende musiekleerlinge wat klavier wil studeer op tersiêre vlak.
 • Die beurs moet vir plaaslike of internasionale musiekstudie aangewend word, by ‘n inrigting of onderwyser deur die Raad van SAVMO goedgekeur.
 • Slegs studente van huidige opbetaalde lede van SAVMO word toegelaat om in te skryf.
 • Die beurs sal in twee paaiemente aan die persoon/inrigting waar die kandidaat studeer betaal word. Die eerste paaiement sal R5000 bedra aan die begin van die akademiese jaar met die belans na ontvangs van 'n bevredigende vorderingsverslag. Die Raad mag besluit om nie ‘n toekenning te maak indien die standaard van inskrywings nie na wense is nie.
 • Elke inskrywing moet die volgende insluit:
  (i) voltooide inskrywingsvorm,
  (ii) ‘n gesertifiseerde afskrif van die kandidaat se ID-dokument,
  (iii) ‘n volledige akademiese rekord,
  (iv) ‘n kort curriculum vitae,
  (v) ‘n onlangse ongeredigeerde DVD-opname soos hieronder gespesifiseer,
  (vi)‘n verklaring deur die onderwyser dat die DVD ‘n opname van die kandidaat se eie werk is,
  (vii) 'n foto in elektroniese formaat ongeveer 500 px hoog.
 • Die DVD moet bestaan uit die ongeredigeerde weergawe van 'n minimum van 3 kontrasterende werke uit ten minste 2 stylperiodes met 'n totale duur van 15-20 minute .Plaas asb. die verskillende stukke op aparte snitte (tracks). Die naam van die kandidaat en die instrument moet op die DVD aangedui word maar nie opgeneem word nie. Die kwaliteit van die opname kan die uitslag beïnvloed. Opnames sal nie na beoordeling teruggestuur word nie maar kan afgehaal word.
 • Aansoeke moet die Uitvoerende Beampte by die onderstaande adres bereik op of voor die sluitingsdatum soos aangedui op die Beursbladsy van hierdie webwerf.
  Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Musiekonderwysers
  Posbus 452
  Kenton-on-Sea
  6191
  Vir verdere navrae kontak Elma Britz
  Sel 082 673 0532 of elmabritz9@gmail.com
 • Die wenner van die beurs mag uitgenooi word om ‘n uitvoering tydens die daaropvolgende SAVMO Jaarvergadering te gee.

Inskrywingsvorm small logo